รักษารากฟัน-Root-Canal-Treatment

รักษารากฟัน-Root-Canal-Treatment

ทําควํามรู้จักกับกํารรักษํารํากฟันประเภทของกํารรักษํารํากฟันท ําไมถึงต้องรักษํา (Root Canal Treatment)

คุณเคยรู้สึกใจหายเมื่อได้ทราบว่า คุณจะต้องสูญเสียฟันแท้ไปจากสาเหตุฟันผุ ฟันติดเชื ้อ ฟันตาย หรือไม่คะ?
หากคุณเป็นหนึ่งคนที่เคยรู้สึกหวาดกลัวและเสียดายฟันเหล่านั ้นที่จะต้องถูกถอนออกไปซึ่งอาจท าให้คุณรู้สึกสูญเสียความมั่นใจ และใช้ชีวิตได้ไม่สะดวกสบายเหมือนวันก่อนๆวันนี ้เราลองมาท าความรู้จักกับวิธีการรักษาทางทันตกรรม ที่สามารถท าให้ฟันที่เสียหายของคุณยังอยู่ได้ในที่เดิมเพิ่มเติมคือไม่มีความเจ็บปวดใดๆ กับการรักษาที่เรียกว่า การรักษารากฟันค่ะ(Root Canal Treatment)

เขา้รับการปรึกษากบัทตัแพทยเฉพาะทางด้าน์การรักษารากฟันกบัทตันกิจได้ที่นี่

กํารรักษํารํากฟัน(Root Canal Treatment)คืออะไร?:

การรักษารากฟันหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า การรักษาในคลองรากฟัน/โพรงประสาทฟันคือวิธีการในทางทันตกรรมประเภทหนึ่งที่ช่วยในการก าจัดเชื ้อโรคที่อยู่ในเนื ้อเยื ้อหรือบริเวณโพรงฟันซึ่งเป็นส่วนที่มีเส้นประสาทอยู่มาก ท าให้เมื่อใดก็ตามที่ฟันในบริเวณดังกล่าวเกิดการติดเชื ้อหรืออักเสบเสียหายจะท าให้เรามีความรู้สึกเจ็บปวด เสียวฟันในบริเวณนั ้นมากกว่าบริเวณอื่นๆ

ในยุคสมัยก่อนที่จะมีการคิดค้นการรักษารากฟัน เมื่อฟันเกิดความเสียหายจากการติดเชื ้อหรือเกิดการอักเสบทันตแพทย์จะใช้วิธีการในการถอนฟันในการรักษา โดยท าให้ผู้เข้ารับการรักษานั ้นอาจต้องพิจารณาการใส่ฟันปลอมซึ่งท าให้เกิดความล าบากในการใช้ชีวิต และมีความรู้สึกไม่คุ้นชิน หากแต่เมื่อมีการรักษารากฟันเกิดขึ ้นผู้เข้ารับการรักษาก็สามารถพิจารณาทางเลือกในการเข้ารับการรักษาที่เหมาะสมกับตนเองได้มากยิ่งขึ ้นอีกด้วย

แนวคิดหลักในการรักษารากฟันนั ้น คือการน าเอาเส้นเลือด เส้นประสาทและเนื ้อเยื่อทั ้งหมดที่มีการติดเชื ้อหรือมีอาการอักเสบ น าออกมาจากเนื ้อฟันทั ้งหมดการท าวิธีดังกล่าวนั ้นจะท าให้ผู้เข้ารับการรักษาไม่รู้สึกเจ็บปวดอีกต่อไปเนื่องจากไม่มีเส้นประสาทที่ท าให้เกิดความรู้สึกแล้ว จะเหลือไว้เพียงแต่โครงร่างของฟันที่ยึดติดอยู่ในบริเวณเดิมและสามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับปกติในช่วงก่อนการรักษานั่นเอง

กํารรักษํารํากฟันเจ็บไหม?

หลายๆ คนอาจจะกลัวเกี่ยวกับการรักษารากฟัน เช่น เจ็บไหม ปวดมากหรือเปล่าระหว่างการรักษาอยากให้ท าความเข้าใจว่า การรักษาคือการแก้ไขปัญหาอาการปวดฟัน ดังนั ้นหากเราไม่ท าการรักษารากฟันแล้วอาการเจ็บปวดอาจจะเพิ่มมากขึ ้นและอันตรายต่อสุขภาพมากขึ ้นด้วย แต่ทางทันตกิจอยากท่านวางใจได้ว่าการรักษารากฟันนั ้น จะมีลักษณะที่คล้ายกับการอุดฟัน เพียงแต่ว่า การรักษารากฟันจะเป้นการอุดที่รากฟันแทน ที่คลินิกของเรา มีการฉีดยาในบริเวณที่ท าการรักษาอยู่แล้ว อีกทั ้งด้วยคณะทัตแพทย์ที่มากฝีมือของเรา มั่นใจได้ว่า มือเบา

และไม่เจ็บอย่างแน่นอน
 

กํารรักษํารํากฟัน (Root Canal Treatment) เหมําะกับอํากํารผิดปกติทํางทันตกรรมในรูปแบบใดบ้ําง?:

 1. ผู้ที่มีฟันผุ:การรักษารากฟัน เหมาะส าหรับผู้ที่มีฟันผุ                                                          โดยมีความผุฝังอยู่ลึกลงไปถึงในระดับของเนื ้อเยื่อโพรงประสาทฟัน ซึ่งจะท าให้ผู้นั ้นเกิดความรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากทั ้งในเวลาบดเคี ้ยวอาหาร เวลาแปรงฟัน หรือแม้กระทั่งอยู่เฉยๆก็จะรู้สึกปวดจนทนไม่ไหวอย่างไรก็ตามในแต่ละเคสทันตแพทย์จะเป็นผู้ตรวจสอบอีกครั ้ง ว่าเคสดังกล่าวจะเหมาะสมกับการรักษารากฟันหรือสามารถใช้เพียงการอุดฟันในการรักษาได้ก่อน
 2. ที่ฟันมีลักษณะผิดปกติ:ลักษณะความผิดปกติของฟัน ได้แก่ มีน ้าหนองไหลออกมาในบรืเวณฟันซี่ที่รู้สึกเจ็บหรือมีตุ่มบวมนูนคล้ายหนองบริเวณเหงือก ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับสิวบนในหน้าหรือแม้กระทั่งฟันที่มีสีเปลี่ยนไปในทางคล ้าลง หากมีความผิดปกติดังกล่าวเหล่านี ้ อาจเป็นสัญญะที่บ่งบอกว่าฟันของคุณเกิดอาการอักเสบติดเชื ้อ คุณควรรีบเข้ารับการรักษากับทันแพทย์ในทันที
 3. ผู้ที่มีอาการเสียวฟัน:หลายคนอาจมีความคิดที่ว่า อาการเสียวฟันเป็นเรื่องเล็กน้อย หรือเป็นเรื่องปกติที่ไม่ต้องใส่ใจแต่รู้หรือไม่ว่า อาการเสียวฟันถือเป็นอาการที่บ่งบอกว่า คุณอาจเกิดความผิดปกติภายในระบบเส้นประสาทของโพรงฟันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณเสียวฟันแม้ว่าคุณบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่ได้ร้อนจัด/เย็นจัดเกิดอาการต่อเนื่องยาวนานแม้ว่าจะเลิกรับประทานแล้ว หรือในบางรายอาจรู้สึกได้เพียงแค่สัมผัสกับแปรงสีฟันหากคุณเกิดอาการดังกล่าวอย่าละเลยที่จะเข้ารับค าปรึกษากับทันแพทย์ ซึ่งหากตรวจสอบพบการอักเสบหรือติดเชื ้อในโพรงฟัน การรักษารากฟันอาจช่วยให้คุณรักษาฟันไว้ได้ทันเวลา
 4. ผู้ที่เกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบกับฟัน:อุบัติเหตุที่ส่งผลให้เกิดการกระแทกอย่างรุนแรงที่ฟันอาจส่งผลให้บริเวณโพรงประสาทฟันเสียหาย ติดเชื ้อ หรือโพรงประสาทฟันตายได้อย่างไม่รู้ตัวหากคุณละเลยและไม่เข้าพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสอบหรือรักษา เมื่อปล่อยไว้นานไปเชื ้อดังกล่าวจะขยายตัวไปยังบริเวณอื่นๆ เช่น บริเวณขากรรไกร หรือกระดูกรอบข้าง ซึ่งจะท าให้ซับซ้อนในการแก้ไขและท าให้ผู้ป่ วยเกิดอาการปวดอย่างมากในกรณีนี ้ การรักษารากฟันถือเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์อย่างยิ่งในการรักษา

ประเภทของกํารรักษํารํากฟัน(Root Canal Treatment)?:

การรักษารากฟัน สามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทหลักๆ ดังต่อไปนี ้

 1. การรักษารากฟันในฟันทั่วไป:เป็นการรักษารากฟันแบบปกติพื ้นฐาน กล่าวคือเป็นการก าจัดและน าเอาเนื ้อเยื่อและเส้นประสาทในโพรงฟันที่เกิดการติดเชื ้อออกมาจากโครงฟันแล้วจึงน าเอายาฆ่าเชื ้อลงไปแทนที่ และท าการอุด-ครอบฟันในล าดับต่อไป
 2. การรักษารากฟันซ ้า (retreat root canal treatment):การรักษารากฟันซ ้าคือการรักษารากฟันซี่เก่าที่เคยมีการรักษามาก่อนแล้วการรักษาประเภทนี ้จะมีขั ้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนและใช้เวลานานกว่าประเภทแรกเนื่องจากทันตแพทย์จะต้องท าการรื ้อถอนวัสดุที่อุดโพรงฟันออกก่อน โดยส่วนมากการรักษารากฟันซ ้าจะท าในกรณีที่ผู้เข้ารับการรักษา อาจดูแลเรื่องความสะอาดไม่ดีพอ จนท าให้เกิดการติดเชื ้ออีกครั ้งซึ่งปัญหานี ้ควรใช้การครอบฟันเข้าช่วยในการดูแลรักษา

อาจมีบางกรณีที่ผู้เข้ารับการรักษาไม่สามารถใช้การรักษารากฟันซ ้าได้อีกแล้วเนื่องจากเงื่อนไขต่างๆ เช่นอุปกรณ์ครอบฟันหรือเดือยฟันที่มีอยู่ไม่สามารถรื ้อถอนได้ ในกรณีดังกล่าวทันตแพทย์จะสามารถใช้วิธีการผ่าตัดปลายรากฟัน เพื่อท าให้ผู้เข้ารับการรักษายังคงสภาพของฟันเดิมไว้ได้วิธีการท าได้โดยการที่ทันตแพทย์จะผ่าตัดเข้าไปบริเวณรากฟัน แล้วท าการตัดปลายรากฟันที่เกิดการอักเสบหรือเป็นหนองออกมา หลังจากนั ้นจะท าการรื ้อวัสดุที่อุดคลองรากฟันออกมาแล้วจึงท าการอุดวัสดุเข้าไปในส่วนปลายรากฟันที่ท าความสะอาดไว้เป็นขั ้นตอนสุดท้าย

ข้อดีและข้อเสียในกํารรักษํารํากฟัน(Root  Canal  Treatment)?:

“ไม่จ าเป็นต้องถอนฟัน”:การรักษารากฟันจะสามารถท าให้คุณสามารถกลับมารู้สึกดี ไม่เจ็บปวดได้โดยที่คุณยังคงมีฟันซี่เดิมอยู่ท าให้คุณสามารถใช้ชีวิตที่คุ้นชินได้ในแบบเดิมสามารถใช้ฟันซี่นั ้นในการท าฟังก์ชันการบดเคี ้ยวอาหาร พูดคุย หรือยิ ้มได้อย่างปกติการที่คุณสามารถรักษาโครงสร้างฟันแท้ไว้ได้ครบนั ้น ย่อมท าให้เกิดความแข็งแรง และเหมาะสมมากกว่าการใส่อุปกรณ์

แต่อย่างไรก็ตาม

การรักษารากฟันนั ้นก็เป็นการรักษาที่มีความซับซ้อนและอาจเกิดอาการแทรกซ้อนภายหลังจากการรักษารวมถึงมีราคาค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ใช้ระยะเวลาที่นานในการรักษาเนื่องจากต้องมีการท าหลายขั ้นตอนและมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

ดังนั ้น หากคุณเลือกการรักษารากฟัน คุณจะต้องเลือกสรรคลินิกทางทันตกรรมที่เหมาะสม เชื่อถือได้และมีความเชี่ยวชาญช านาญเป็นพิเศษ เพื่อให้คุณได้รับผลลัพท์ที่ดีมากกว่าการสร้างปัญหาที่มากเพิ่มขึ ้นซึ่งอาจยากต่อการแก้ไขในภายหลัง


 

ขั้นตอนกํารรักษํารํากฟัน(Root Canal Treatment)?:

ขั ้นตอนการรักษารากฟัน สามารถอธิบายอย่างเป็นขั ้นตอนดังต่อไปนี ้

 1. ทันตแพทย์จะท าการตรวจสอบและเอกซเรย์ฟันที่ต้องการรักษาเพื่อดูความสมบูรณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ ้นกับโพรงประสาทฟันและลักษณะของรากฟัน
 2. หลังจากตรวจสอบและวิเคราะห์วางแผนการรักษาเรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จะท าการฉีดยาชาเพื่อลดอาการเจ็บปวดที่จะเกิดขึ ้นระหว่างการรักษา ก่อนจะท าการกรอผ่าเปิดโพรงประสาทฟันขั ้นตอนนี ้จะท าโดยการใช้อุปกรณ์เจาะลงบนบริเวณส่วนบนของฟันซี่นั ้นหลังจากตรวจสอบและวิเคราะห์วางแผนการรักษาเรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จะท าการฉีดยาชาเพื่อลดอาการเจ็บปวดที่จะเกิดขึ ้นระหว่างการรักษา ก่อนจะท าการกรอผ่าเปิดโพรงประสาทฟันขั ้นตอนนี ้จะท าโดยการใช้อุปกรณ์เจาะลงบนบริเวณส่วนบนของฟันซี่นั ้น
 3. เมื่อเจาะลงไปจนถึงบริเวณที่เหมาะสม ทันตแพทย์จะท าการวัดความยาวของรากฟันรวมถึงขยายบริเวณโพรงฟันให้มีความกว้างมากขึ ้น เพื่อเตรียมพร้อมในการท าความสะอาดโพรงฟันการท าความสะอาดโพรงฟันสามารถท าได้โดยการใช้ใช้อุปกรณ์ทางทันตกรรมที่มีลักษณะแหลมคล้ายเข็มสอดเข้าไปในบริเวณโพรงประสาทฟันซี่ที่ท าการรักษา เพื่อขุดเอาเนื ้อเยื่อที่มีการติดเชื ้อออกมาก่อนจะท าการใส่น ้ายาฆ่าเชื ้อและยาฆ่าเชื ้อไว้ที่รากฟัน และท าการอุดโพรงฟันไว้ชั่วคราว
 4. หลังจากนั ้น หากผู้เข้ารับการรักษาไม่มีอาการเจ็บปวดเพิ่มเติม ทันตแพทย์จะพิจารณาการอุดรากฟันให้แน่นและท าการตกแต่งฟันให้เหมาะสม เพื่อให้ฟันกลับมาใช้งานได้อย่างปกติอีกครั ้ง

ส าหรับขั ้นตอนการรักษารากฟัน จะมีความแตกต่างกันระหว่างผู้ที่มีปัญหาในฟันหน้า และฟันกรามเนื่องจากฟันหน้าจะมีรากฟันเพียงรากเดียว ท าให้ง่ายต่อการรักษาต่างจากฟันกรามที่มีรากฟันมากกว่าจึงท าให้จะต้องใช้เวลาในการรักษานานกว่าในขั ้นตอนของการท าความสะอาดโพรงฟัน ในกรณีของฟันกรามนั ้นทันตแพทย์อาจจะต้องท านัดหมายบ่อยครั ้งเพื่อท าให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี ้ การรักษารากฟันนั ้น โดยส่วนมากจะต้องใช้ที่ครอบฟันครอบไว้บนฟันที่รักษาเนื่องจากฟันซี่นั ้นจะมีความบอบบาง แตกง่ายมากกว่าปกติ เนื่องมาจากข้างในผิวฟันไม่มีเนื ้อเยื ้อ เส้นเลือดหรือเส้นประสาทใดใดที่จะช่วยหนุนความแข็งแรงของฟันได้อีก ดังนั ้น คุณจึงควรรักษาดูแลฟันอย่างดีเพื่อป้องกันการแตกหักหลังจากการรักษา

ข้อแนะน ําและสิ่งที่ควรปฏิบัติหลังกํารรักษํารํากฟันและอํากํารหลังรักษํารํากฟันท่คีวรรู้(Root Canal Treatment)?:

เพื่อผลลัพท์ที่ดีที่สุดในการรักษารากฟันผู้เข้ารับการรักษาควรปฏิบัติและดูแลตนเองดังต่อไปนี ้

 1. งดการกัดหรือเคี ้ยวอาหารกับฟันซี่ที่รักษาในช่วงต้น เนื่องจากการรักษารากฟัน                    ในช่วงการอุดช่วงแรก                                        ตัวอุปกรณ์หรือบริเวณผิวฟันด้านบนอาจยังไม่สมานหรือแน่นเพียงพอ                                        คุณจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้งานจนกว่าทันตแพทย์จะแจ้งให้ทราบอีกครั ้
 2. ในช่วง2-3วันแรกภายหลังจากการรักษาผู้เข้ารับการรักษารากฟันอาจเกิดอาการเสียวฟันได้ โดยทั่วไปทันตแพทย์จะท าการจ่ายยาที่ช่วยบรรเทาอาการเสียวฟันรวมถึงคุณสามารถใช้ยาสีฟันที่มีคุณสมบัติในการลดการเสียวฟันร่วมด้วยได้ แต่หากมีอาการเสียวฟันยาวนานกว่านั ้น หรือมีอาการที่มากเกินกว่าปกติ คุณควรรีบแจ้งทันตแพทย์เพื่อค้นหาสาเหตุอย่างเร็วที่สุดเนื่องจากอาจเกิดอาการแทรกซ้อนในการรักษา
 3. หลีกเลี่ยงการเคี ้ยวอาหารที่แข็งหรือเหนียวเกินไป เนื่องจากมีโอกาสอย่างสูงที่จะท าให้ฟันที่รักษารากฟันมานั ้นเกิดการแตกหัก หากคุณมีความรู้สึกว่าฟันมีการแตกหัก หรือตัวอุปกรณ์เกิดการหลุดออกมาควรรีบแจ้งกับทันตแพทย์ทันที
 4. หากมีอาการผิดปกติในทุกรูปแบบ อาทิ อาการสบฟันไม่ปกติ ปวดบริเวณฟันซี่ที่รับการรักษาอย่างรุนแรง(Acutepulpitis)ฟันที่มีตุ่มหนอง(periapical abscess)หรือมีอาการบวมที่เหงือกรอบข้างคุณควรเข้าพบทันตแพทย์ที่ดูแลทันทีเพื่อท าการรักษาอย่างเร่งด่วน

อํายุขัยในกํารใช้งําน?

โดยปกติแล้ว ฟันซี่ที่ท าการรักษารากฟันมาจะสามารถอยู่กับคุณไปได้ตลอดชีวิต แต่อย่างไรก็ตามอายุขัยก็มีเงื่อนไขในแง่ของการดูแลรักษาเข้ามาเกี่ยวข้อง หากคุณสามารถดูแลรักษา ท าความสะอาดได้อย่างดีป้องกันไม่ให้เกิดการแตกหักได้ รวมถึงมีการพบทันตแพทย์ตามนัดหมายในทุกครั ้งก็ย่อมท าให้ฟันที่ถูกรักษารากฟันของคุณนั ้น อยู่กับคุณไปได้อย่างยาวนาน

อย่ารอช้า…รีบรักษาก่อนจะสายเกินไป

การรักษารากฟันถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับผู้ที่ทรมานจากการติดเชื ้อในโพรงฟันแต่ต้องการการรักษาพร้อมกับการเก็บฟันแท้ไว้ให้เหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกกรณีที่สามารถจะเลือกได้เนื่องจากถ้าหากคุณปล่อยอาการเหล่านี ้ไว้และไม่รีบท าการรักษา ทางเลือกทางเดียวอาจเป็นการถอนฟันออกไปซึ่งท าให้คุณสูญเสียฟันแท้ไปอย่างน่าเสียดาย

การเลือกสถานที่รักษารากฟัน ถือเป็นขั ้นตอนแรกที่คุณไม่ควรละเลย เนื่องจากการรักษารากฟันนั ้นจะต้องท าโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีทั ้งความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ที่มากมาย เพื่อรับรองว่าคุณจะได้รับผลลัพท์ที่ดีที่สุดในการรักษารากฟัน                                            ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจถือเป็นหนึ่งในสถานรักษาทางทันตกรรมที่ได้รับการรับรองและการยอมรับทั ้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การันตีด้วยรางวัลมากมายในการรักษาทันตกรรมด้านต่างๆรวมถึงมีทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อรองรับความต้องการในการรักษา ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นOne stop serviceที่คุณสามารถไว้วางใจในการรักษาทางทันตกรรมได้ในทุกปัญหา

นอกเหนือจากความสามารถของทันตแพทย์แล้วศูนย์ทันกรรมทันตกิจยังใส่ใจรายละเอียดในเรื่องของความสะอาดโดยห้องที่ใช้ในการรักษาทุกห้องจะมีการติดตั ้งอุปกรณ์ที่ใช้ก าจัดเชื ้อโรคจากการกรอฟันหรือขูดหินปูนที่อาจปะปนอยู่ในอากาศ รวมถึงท าการติดตั ้งเครื่องฟอกอากาศ มีการใช้สเปรย์ฆ่าเชื ้ออย่างสม ่าเสมอ เรียกได้ว่ามีการรักษาความสะอาดในมาตรฐานของห้องปลอดเชื ้อในโรงพยาบาลเลยทีเดียว

หากคุณยังมีข้อสงสัย หรือข้องใจเกี่ยวกับการรักษารากฟัน อย่าลืมให้ศูนย์ทันกรรมทันตกิจเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะช่วยให้คุณฟื ้นคืนความมั่นใจ ท าให้ฟันกลับมาสวย สดใส และมีความแข็งแรงอีกครั ้งนะคะ

ภาพตัวอย่างเพิ่มเติมเคสการรักษาจริงที่ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจ

ติดต่อเข้ารับการปรึกษาปัญหาด้านทันตกรรมกับเราวันนี้ รับไปเลยส่วนลด 10% ฟรี!

ท่านสามารถตรวจสอบราคาค่ารักษาทันตกรรมได้ ที่นี่ ทุกการรักษาลดราคา 10%

อ้างอิง

https:// www.thantakit.com/our-services/รักษารากฟัน/

https:// www.apexprofoundbeauty.com/สาเหตุที่ต้องรักษาราก/

https://dt.mahidol.ac.th/th/การรักษารากฟันคืออะไร/

https://blog.bfcdental.com/prepare_root_canal_treatment_step

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website