ดร.ทพญ.พรพรรณ จริยวิทยากุล

ดร.ทพญ.พรพรรณ จริยวิทยากุล

สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ประวัติการศึกษา

  • 2553: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั
  • 2562: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก(จัดฟัน) (หลักสูตรผสมวิจัยและคลินิก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • 2562: ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (5 year internship)
  • 2562: อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

สมาชิก

  • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

สาขาทันตกรรมจัดฟันและอินวิสไลน์

ทพ.ธิติ ศิริไกร

Orthodontists & Invisalign Specialist

Read More

ทพญ. จรินทร โคธีรานุรักษ์

Read More

ทพญ.บุษฎี แสงหิรัญวัฒนา

Read More

ทพญ.อธิชาต์ ตันวีระชัยสกุล

Read More