ทพญ.กมลพร จันทรหอมขจร

Orthodontists & Invisalign Specialist

  กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

  ชื่อ-นามสกุล

  อีเมล

  เบอร์โทรศัพท์

  ข้อความของท่าน

  ทพญ.กมลพร จันทรหอมขจร

  ประวัติการศึกษา

  • 2543: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2551: หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  สมาชิก

  • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

  สาขาทันตกรรมจัดฟันและอินวิสไลน์

  ทพ.ธิติ ศิริไกร

  Orthodontists & Invisalign Specialist

  Read More

  ทพญ. จรินทร โคธีรานุรักษ์

  Read More

  ทพญ.บุษฎี แสงหิรัญวัฒนา

  Read More

  ดร.ทพญ.พรพรรณ จริยวิทยากุล

  Read More

  ทพญ.อธิชาต์ ตันวีระชัยสกุล

  Read More

   กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

   ชื่อ-นามสกุล

   อีเมล

   เบอร์โทรศัพท์

   ข้อความของท่าน