ทพญ.ณภาภัช ปิยะศิริเดช

ทพญ.ณภาภัช ปิยะศิริเดช

ประวัติการศึกษา

  • 2559: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต เกียรตินิยมอันดับ 2
  • 2560: ประกาศนียบัตรทันตกรรมรากเทียม สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย

สมาชิก

  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย

สาขาทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความงาม

ทพญ.เอื้อการย์ บุญศิริทรัพย์

Read More

ทพญ.เจกิตาน์ แก่นพลอย

Read More

ทพญ.อัชชยา ชินเวชกิจวานิชย์

Operative and Cosmetic Dentists

Read More

ทพญ.ปิยอร ทักษพันธุ์

Read More