ทพญ.นิชนันท์ โคตรวงษา

ทพญ.นิชนันท์ โคตรวงษา

สาขารักษาคลองรากฟัน

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
  • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความ ชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (ทันตแพทยสภา)

สมาชิก

  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

สาขารักษาคลองรากฟัน

ทพ.จิรภัทร สวัสดิชัย

Read More

ทพญ.กุลวดี เกษมุติ

Endodontists

Read More

ทพ.สุรชัย เลิศถิรพันธ์

Endodontists, Implantologists

Read More

ทพญ.สมหญิง พัฒน์ธีรพงศ์

Operative and Cosmetic Dentists

Read More