ทพญ.นิตยา จินดาวิจักษณ์

Periodontists

ทพญ.นิตยา จินดาวิจักษณ์

ประวัติการศึกษา

  • 2539: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2545: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

  • 2546-2553: อารจารย์พิเศษ ภาคปรืทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2546: วิทยากรงานประชุมประจำปีของ สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาชิก

  • สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

สาขาทันตกรรมโรคเหงือก

ทพ.ปกป้อง ผดุงพงษ์

Implantologists, Periodontists

Read More

ทพ.วิธวินท์ เดโชศิลป์

Periodontists

Read More

ทพญ.ปัทมาศ จันทร์เฉิด

Read More

ปรึกษาปัญหาด้านทันตกรรมกับทันตแพทย์ของเรา

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

ข้อความของท่าน