ทพญ.นิตยา จินดาวิจักษณ์

Periodontists

  กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

  ชื่อ-นามสกุล

  อีเมล

  เบอร์โทรศัพท์

  ข้อความของท่าน

  ทพญ.นิตยา จินดาวิจักษณ์

  ประวัติการศึกษา

  • 2539: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2545: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประวัติการทำงาน

  • 2546-2553: อารจารย์พิเศษ ภาคปรืทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2546: วิทยากรงานประชุมประจำปีของ สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย

  สมาชิก

  • สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

  สาขาทันตกรรมโรคเหงือก

  ทพ.ปกป้อง ผดุงพงษ์

  Implantologists, Periodontists

  Read More

  ทพ.วิธวินท์ เดโชศิลป์

  Periodontists

  Read More

   กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

   ชื่อ-นามสกุล

   อีเมล

   เบอร์โทรศัพท์

   ข้อความของท่าน