ทพญ.ประพาภรณ์ วัฒนมั่นคง

ทพญ.ประพาภรณ์ วัฒนมั่นคง

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิก

  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย