ทพญ.ปิยอร ทักษพันธุ์

Education

  • Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University
  • Higher Graduate Diploma in Clinical science, Prosthodontics Chulalongkorn University

Academic and Professional Background

  •  2017 – 2018: Part-Time Clinical Advisor at Chulalongkorn University

Membership

  • Thai Dental Council
  • Thai Prosthodontic Association

สาขาทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความงาม

ทพญ.มีนารินทร์ พาณิชย์ทวีกุล

Read More

ทพญ.พิมพ์ใจ พรหมชัย

Read More

ทพญ.เอื้อการย์ บุญศิริทรัพย์

Read More

ทพญ.เจกิตาน์ แก่นพลอย

Read More

ทพญ.พัชชานันท์ รักกิจศิริ

Operative and Cosmetic Dentists

Read More

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน และฟันปลอม

ทพ.ธารา ศิริไกร

Implantologist, Prosthodontist

Read More

ทพ.มงคล พวงเพชร

Read More

ทพญ.วัลยา พัฒนธนาวิสุทธิ์

Implantologists, Periodontists

Read More