ทพ.ปุณยวีร์ วีระโสภณ

ทพ.ปุณยวีร์ วีระโสภณ

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเอ็นโดดอนต์
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาเอ็นโดดอนต์
  • อนุมัติบัตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (ทันตแพทย์สภา)

สมาชิก

  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย

สาขารักษาคลองรากฟัน

ทพญ.นิชนันท์ โคตรวงษา

Read More

ทพญ.กุลวดี เกษมุติ

Endodontists

Read More

ทพ.สุรชัย เลิศถิรพันธ์

Endodontists, Implantologists

Read More

ทพญ.สมหญิง พัฒน์ธีรพงศ์

Operative and Cosmetic Dentists

Read More