ทพญ.พิมพิไล ลิ้มสมวงศ์

Pedodontists

ทพญ.พิมพิไล ลิ้มสมวงศ์

ประวัติการศึกษา

  • 2546: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2551: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2552: วุฒิบัตร สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตแพทยสภา

สมาชิก

  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

สาขาทันตกรรมเด็ก

ทพญ.วิชุดา บูรณะเลิศไพศาล

Read More

ทพญ.วัลลภิษฐ์ สุคนธชาติ

Pedodontists

Read More

ทพญ.นิรินธน์ มโนทรัพย์ศักดิ์

Read More