ทพญ.พิมพ์ชนก ฐานิตสรณ์

ทพญ.พิมพ์ชนก ฐานิตสรณ์

ประวัติการศึกษา

  • 2547: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยม)

สมาชิก

  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

สาขาทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความงาม

ทพญ.มีนารินทร์ พาณิชย์ทวีกุล

Read More

ทพญ.พิมพ์ใจ พรหมชัย

Read More

ทพญ.เอื้อการย์ บุญศิริทรัพย์

Read More

ทพญ.เจกิตาน์ แก่นพลอย

Read More

ทพญ.พัชชานันท์ รักกิจศิริ

Operative and Cosmetic Dentists

Read More