ทพญ.พิมพ์ชนก ฐานิตสรณ์

ทพญ.พิมพ์ชนก ฐานิตสรณ์

ประวัติการศึกษา

  • 2547: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยม)

สมาชิก

  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

สาขาทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความงาม

ทพญ.อัชชยา ชินเวชกิจวานิชย์

Operative and Cosmetic Dentists

Read More

ทพ.ลภัส ศิริวชิระภาพ

Operative and Cosmetic Dentists

Read More

ทพญ.วัลยา พัฒนธนาวิสุทธิ์

Implantologists, Periodontists

Read More

ทพญ.จินดา นำการุณอรุณโรจน์

Operative, Cosmetic, Implantologist

Read More