ทพญ.พิมพ์ใจ พรหมชัย

ทพญ.พิมพ์ใจ พรหมชัย

ทันตกรรมหัตถการ

การศึกษา

  • 2546 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2549 : ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชา ทันตกรรมหัตถการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิก

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

สาขาทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความงาม

ทพญ.มีนารินทร์ พาณิชย์ทวีกุล

Read More

ทพญ.เอื้อการย์ บุญศิริทรัพย์

Read More

ทพญ.เจกิตาน์ แก่นพลอย

Read More

ทพญ.พัชชานันท์ รักกิจศิริ

Operative and Cosmetic Dentists

Read More