ทพญ.มีนารินทร์ พาณิชย์ทวีกุล

ทพญ.มีนารินทร์ พาณิชย์ทวีกุล

ประวัติการศึกษา

  • Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand Doctor of Dental Surgery (DDS) 2009 – 2015
  • Indiana University School of Dentistry, Graduate Prosthodontics Program Indianapolis, Indiana, USA (MSD) 2016 – 2019
  • Indiana University School of Dentistry, Graduate Prosthodontics Program Indianapolis, Indiana, USA (Certificate in Prosthodontics) 2016 – 2019

สมาชิก

  • Diplomate of American Board of Prosthodontics, USA 2020 – Present
  • Fellow of the American College of Prosthodontists, USA 2020 – Present

สาขาทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความงาม

ทพญ.พิมพ์ใจ พรหมชัย

Read More

ทพญ.เอื้อการย์ บุญศิริทรัพย์

Read More

ทพญ.เจกิตาน์ แก่นพลอย

Read More

ทพญ.พัชชานันท์ รักกิจศิริ

Operative and Cosmetic Dentists

Read More

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน และฟันปลอม

ทพ.ธารา ศิริไกร

Implantologist, Prosthodontist

Read More

ทพ.มงคล พวงเพชร

Read More

ทพญ.วัลยา พัฒนธนาวิสุทธิ์

Implantologists, Periodontists

Read More