ทพญ.วัลยา พัฒนธนาวิสุทธิ์

Implantologists, Periodontists

ทพญ.วัลยา พัฒนธนาวิสุทธิ์

ประวัติการศึกษา

  • 2545: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

  • 2550: Fellowship of International Congress of Oral Implantology Certificate in Advanced Periodontal and Implant Surgical Program Certificate in Professional Implant
  • Certificate in “Advanced Periodental and Implant Surgical Program” University of Michigan
  • Certificate in “Professinal Intermediary Training Course of AIC”
  • Certificate in “AIC Prosthetic Course”

สมาชิก

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
  • ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย
  • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

สาขาทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความงาม

ทพญ.เอื้อการย์ บุญศิริทรัพย์

Read More

ทพญ.เจกิตาน์ แก่นพลอย

Read More

ทพญ.ปิยอร ทักษพันธุ์

Read More

ทพญ.ณภาภัช ปิยะศิริเดช

Read More

ทพญ.อัชชยา ชินเวชกิจวานิชย์

Operative and Cosmetic Dentists

Read More

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน และฟันปลอม

ทพ. ธารา ศิริไกร

Implantologist, Prosthodontist

Read More

ทพ.วีรพงษ์ อนุสรณ์สิทธิ์

Read More

สาขาทันตกรรมรากเทียม

ทพ.ปกป้อง ผดุงพงษ์

Implantologists, Periodontists

Read More

ทพญ.พัชชานันท์ รักกิจศิริ

Operative and Cosmetic Dentists

Read More

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง ทางเราจะติดต่อกลับท่านอย่างเร็วที่สุด

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

วันเดือนปีเกิด

เรื่อง

ต้องการส่งไฟล์เอ็กซเรย์หรือรูปฟันให้เรา
(ไฟล์แบบ PDF, JPEG, PNG and Excel เท่านั้น)

X

X

X

X

Add file

ข้อความของท่าน

Spam Check
captcha