ทพญ.วัลลภิษฐ์ สุคนธชาติ

Pedodontists

ทพญ.วัลลภิษฐ์ สุคนธชาติ

ประวัติการศึกษา

  • 2540: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2545: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

  • 2540-ปัจจุบัน: Full Time Faculty, Department of Preventive Dentistry, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมาชิก

  • ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

สาขาทันตกรรมเด็ก

ทพญ.นิรินธน์ มโนทรัพย์ศักดิ์

Read More

ทพญ.วิชุดา บูรณะเลิศไพศาล

Read More

ทพญ.พิมพิไล ลิ้มสมวงศ์

Pedodontists

Read More

ปรึกษาปัญหาด้านทันตกรรมกับทันตแพทย์ของเรา

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

ข้อความของท่าน