ทพญ.วัลลภิษฐ์ สุคนธชาติ

Pedodontists

  กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

  ชื่อ-นามสกุล

  อีเมล

  เบอร์โทรศัพท์

  ข้อความของท่าน

  ทพญ.วัลลภิษฐ์ สุคนธชาติ

  ประวัติการศึกษา

  • 2540: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2545: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประวัติการทำงาน

  • 2540-ปัจจุบัน: Full Time Faculty, Department of Preventive Dentistry, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  สมาชิก

  • ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

  สาขาทันตกรรมเด็ก

  ทพญ.วิชุดา บูรณะเลิศไพศาล

  Read More

  ทพญ.พิมพิไล ลิ้มสมวงศ์

  Pedodontists

  Read More

  ทพญ.นิรินธน์ มโนทรัพย์ศักดิ์

  Read More

   กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

   ชื่อ-นามสกุล

   อีเมล

   เบอร์โทรศัพท์

   ข้อความของท่าน