ทพญ.วิชุดา บูรณะเลิศไพศาล

ทพญ.วิชุดา บูรณะเลิศไพศาล

ประวัติการศึกษา

 • 2546: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2551: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2551: ประกาศนียบัตรการอบรมตามหลักสูตร การฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2552: วุฒิบัตร สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตแพทยสภา

ประวัติการทำงาน

 • 2546-2555: อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2551-ปัจจุบัน: อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2553-2555: คณะกรรมการชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย

สมาชิก

 • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย
 • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

สาขาทันตกรรมเด็ก

ทพญ.วัลลภิษฐ์ สุคนธชาติ

Pedodontists

Read More

ทพญ.พิมพิไล ลิ้มสมวงศ์

Pedodontists

Read More

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง ทางเราจะติดต่อกลับท่านอย่างเร็วที่สุด

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

วันเดือนปีเกิด

เรื่อง

ต้องการส่งไฟล์เอ็กซเรย์หรือรูปฟันให้เรา
(ไฟล์แบบ PDF, JPEG, PNG and Excel เท่านั้น)

X

X

X

X

Add file

ข้อความของท่าน

Spam Check
captcha