ทพญ.วิชุดา บูรณะเลิศไพศาล

  กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

  ชื่อ-นามสกุล

  อีเมล

  เบอร์โทรศัพท์

  ข้อความของท่าน

  ทพญ.วิชุดา บูรณะเลิศไพศาล

  ประวัติการศึกษา

  • 2546: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2551: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2551: ประกาศนียบัตรการอบรมตามหลักสูตร การฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2552: วุฒิบัตร สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตแพทยสภา

  ประวัติการทำงาน

  • 2546-2555: อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 2551-ปัจจุบัน: อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2553-2555: คณะกรรมการชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย

  สมาชิก

  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

  สาขาทันตกรรมเด็ก

  ทพญ.วัลลภิษฐ์ สุคนธชาติ

  Pedodontists

  Read More

  ทพญ.พิมพิไล ลิ้มสมวงศ์

  Pedodontists

  Read More

  ทพญ.นิรินธน์ มโนทรัพย์ศักดิ์

  Read More

   กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

   ชื่อ-นามสกุล

   อีเมล

   เบอร์โทรศัพท์

   ข้อความของท่าน