ทพญ.จินดา นำการุณอรุณโรจน์

Operative, Cosmetic, Implantologist

ทพญ.จินดา นำการุณอรุณโรจน์

ประวัติการศึกษา

  • 2542: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2551: ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

  • 2551-2553: อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2554-ปัจจุบัน: อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยรังสิต

สมาชิก

  • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย

สาขาทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความงาม

ทพญ.เอื้อการย์ บุญศิริทรัพย์

Read More

ทพญ.เจกิตาน์ แก่นพลอย

Read More

ทพญ.ณภาภัช ปิยะศิริเดช

Read More

ทพญ.อัชชยา ชินเวชกิจวานิชย์

Operative and Cosmetic Dentists

Read More

ทพญ.ปิยอร ทักษพันธุ์

Read More

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน และฟันปลอม

ทพ. ธารา ศิริไกร

Implantologist, Prosthodontist

Read More

ทพ.มงคล พวงเพชร

Read More

ทพญ.พัชชานันท์ รักกิจศิริ

Operative and Cosmetic Dentists

Read More

สาขาทันตกรรมรากเทียม

ทพ.ปกป้อง ผดุงพงษ์

Implantologists, Periodontists

Read More

ทพ.วีรพงษ์ อนุสรณ์สิทธิ์

Read More

ทพญ.วัลยา พัฒนธนาวิสุทธิ์

Implantologists, Periodontists

Read More

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง ทางเราจะติดต่อกลับท่านอย่างเร็วที่สุด

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

วันเดือนปีเกิด

เรื่อง

ต้องการส่งไฟล์เอ็กซเรย์หรือรูปฟันให้เรา
(ไฟล์แบบ PDF, JPEG, PNG and Excel เท่านั้น)

X

X

X

X

Add file

ข้อความของท่าน

Spam Check
captcha