ทพญ.จินดา นำการุณอรุณโรจน์

Operative, Cosmetic, Implantologist

  กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

  ชื่อ-นามสกุล

  อีเมล

  เบอร์โทรศัพท์

  ข้อความของท่าน

  ทพญ.จินดา นำการุณอรุณโรจน์

  ประวัติการศึกษา

  • 2542: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2551: ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ประวัติการทำงาน

  • 2551-2553: อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2554-ปัจจุบัน: อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยรังสิต

  สมาชิก

  • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย

  สาขาทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความงาม

  ทพญ.มีนารินทร์ พาณิชย์ทวีกุล

  Read More

  ทพญ.พิมพ์ใจ พรหมชัย

  Read More

  ทพญ.เอื้อการย์ บุญศิริทรัพย์

  Read More

  ทพญ.เจกิตาน์ แก่นพลอย

  Read More

  ทพญ.พัชชานันท์ รักกิจศิริ

  Operative and Cosmetic Dentists

  Read More

  สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน และฟันปลอม

  ทพ.ธารา ศิริไกร

  Implantologist, Prosthodontist

  Read More

  ทพ.มงคล พวงเพชร

  Read More

  ทพญ.วัลยา พัฒนธนาวิสุทธิ์

  Implantologists, Periodontists

  Read More

  สาขาทันตกรรมรากเทียม

  ทพ.ปกป้อง ผดุงพงษ์

  Implantologists, Periodontists

  Read More

  ทพ.วีรพงษ์ อนุสรณ์สิทธิ์

  Read More

   กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

   ชื่อ-นามสกุล

   อีเมล

   เบอร์โทรศัพท์

   ข้อความของท่าน