ทพญ.จินดา นำการุณอรุณโรจน์

Operative, Cosmetic, Implantologist

ทพญ.จินดา นำการุณอรุณโรจน์

ประวัติการศึกษา

  • 2542: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2551: ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

  • 2551-2553: อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2554-ปัจจุบัน: อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยรังสิต

สมาชิก

  • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย

สาขาทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความงาม

ทพญ.เอื้อการย์ บุญศิริทรัพย์

Read More

ทพญ.เจกิตาน์ แก่นพลอย

Read More

ทพญ.ณภาภัช ปิยะศิริเดช

Read More

ทพญ.อัชชยา ชินเวชกิจวานิชย์

Operative and Cosmetic Dentists

Read More

ทพญ.ปิยอร ทักษพันธุ์

Read More

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน และฟันปลอม

ทพ. ธารา ศิริไกร

Implantologist, Prosthodontist

Read More

ทพ.มงคล พวงเพชร

Read More

ทพญ.พัชชานันท์ รักกิจศิริ

Operative and Cosmetic Dentists

Read More

สาขาทันตกรรมรากเทียม

ทพญ.วัลยา พัฒนธนาวิสุทธิ์

Implantologists, Periodontists

Read More

ทพ.ปกป้อง ผดุงพงษ์

Implantologists, Periodontists

Read More

ทพ.วีรพงษ์ อนุสรณ์สิทธิ์

Read More

ปรึกษาปัญหาด้านทันตกรรมกับทันตแพทย์ของเรา

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

ข้อความของท่าน