ทพ.ปกป้อง ผดุงพงษ์

Implantologists, Periodontists

  กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

  ชื่อ-นามสกุล

  อีเมล

  เบอร์โทรศัพท์

  ข้อความของท่าน

  ทพ.ปกป้อง ผดุงพงษ์

  ประวัติการศึกษา

  • 2542: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2545: ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขาปริทันตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2547: ประกาศนียบัตร ระบบรากเทียม 3i
  • 2550: ประกาศนียบัตร ระบบรากเทียม Straumann
  • 2551: ประกาศนียบัตร ระบบรากเทียม Nobel Biocare

  สมาชิก

  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ชมรมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย
  • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

  สาขาทันตกรรมรากเทียม

  ทพ.ธารา ศิริไกร

  Implantologist, Prosthodontist

  Read More

  ทพญ.พัชชานันท์ รักกิจศิริ

  Operative and Cosmetic Dentists

  Read More

  ทพญ.วัลยา พัฒนธนาวิสุทธิ์

  Implantologists, Periodontists

  Read More

  ทพ.วีรพงษ์ อนุสรณ์สิทธิ์

  Read More

  สาขาทันตกรรมโรคเหงือก

  ทพญ.นิตยา จินดาวิจักษณ์

  Periodontists

  Read More

  ทพ.วิธวินท์ เดโชศิลป์

  Periodontists

  Read More

   กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

   ชื่อ-นามสกุล

   อีเมล

   เบอร์โทรศัพท์

   ข้อความของท่าน