ทพ.ปรัชญา ธราธร

Oral Surgeon, Prosthodontists

ทพ.ปรัชญา ธราธร

ประวัติการศึกษา

  • 2548: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2551: Graduate Diploma of Oral and Maxillofacial Surgery, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2553: Graduate Diploma of Prosthodontic, มหาวิทยาลัยเชี่ยงใหม่

สมาชิก

  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง ทางเราจะติดต่อกลับท่านอย่างเร็วที่สุด

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

ข้อความของท่าน