ทพ.พีร สุวรรณรูป

Operative, Cosmetic, Prosthodontist

กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

ข้อความของท่าน

ทพ.พีร สุวรรณรูป

ประวัติการศึกษา

  • 2548: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2555: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2554: ประกาศนียบัตร ระบบรากเทียม Osstem

ประวัติการทำงาน

  • 2557-2558: อาจารย์พิเศษ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • 2558-ปัจจุบัน: อาจารย์พิเศษ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

สมาชิก

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย
  • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย

สาขาทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความงาม

ทพญ.เอื้อการย์ บุญศิริทรัพย์

Read More

ทพญ.เจกิตาน์ แก่นพลอย

Read More

ทพญ.ณภาภัช ปิยะศิริเดช

Read More

ทพญ.อัชชยา ชินเวชกิจวานิชย์

Operative and Cosmetic Dentists

Read More

ทพญ.ปิยอร ทักษพันธุ์

Read More

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน และฟันปลอม

ทพ.ธารา ศิริไกร

Implantologist, Prosthodontist

Read More

ทพ.มงคล พวงเพชร

Read More

ทพญ.พัชชานันท์ รักกิจศิริ

Operative and Cosmetic Dentists

Read More

กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

ข้อความของท่าน