ทพญ.นิรินธน์ มโนทรัพย์ศักดิ์

ทพญ.นิรินธน์ มโนทรัพย์ศักดิ์

ประวัติการศึกษา

  • 2557: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2561: วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสาหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2562: วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมสาหรับเด็ก ทันตแพทยสภา

ประวัติการทำงาน

  • 2557-2558: ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์
  • 2562-ปัจจุบัน: อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมสาหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาทันตกรรมเด็ก

ทพญ.วิชุดา บูรณะเลิศไพศาล

Read More

ทพญ.วัลลภิษฐ์ สุคนธชาติ

Pedodontists

Read More

ทพญ.พิมพิไล ลิ้มสมวงศ์

Pedodontists

Read More