Orthodontists

ประวัติการศึกษา

 • 2553: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั
 • 2562: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก(จัดฟัน) (หลักสูตรผสมวิจัยและคลินิก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2562: ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (5 year internship)
 • 2562: อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

สมาชิก

  • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย