ประวัติการศึกษา

  • 2547: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยม)

สมาชิก

  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย