Implantologists, Operative and Cosmetic Dentists

 • ประวัติการศึกษา

  • 2542: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2551: ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ประวัติการทำงาน

  • 2551-2553: อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2554-ปัจจุบัน: อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยรังสิต

  สมาชิก

  • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย