ประวัติการศึกษา

  • 2532: ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาชิก

  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย