Oral Surgeon

ประวัติการศึกษา

  • 2549: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2554: หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2557: วุฒิบัตรสาขาปริทันตวิทยา

ประวัติการทำงาน

  • 2554-ปัจจุบัน: อาจารย์พิเศษ สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาวัลรังสิต

สมาชิก

  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย