กลับ

Endodontists, Implantologists

ประวัติการศึกษา

  • 2540: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2545: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2548: ประกาศนียบัตร วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

  • 2545: อาจารย์พิเศษ Department of General Dentistry มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมาชิก

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ชมรมเอ็นโดดอนติคส์
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย