กลับ

ประวัติการศึกษา

  • 2545: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิก

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
  • ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย
  • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย