ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2551-2554: อาจารย์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาชิก

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย