Prosthodontist

ประวัติการศึกษา

  •  2556: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 2562: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

สมาชิก

  •  ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย