ทพญ.อธิชาต์ ตันวีระชัยสกุล

ทพญ.อธิชาต์ ตันวีระชัยสกุล

สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ประวัติการศึกษา

  • 2549: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2553: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2554: ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2556: อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน

สมาชิก

  • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

สาขาทันตกรรมจัดฟันและอินวิสไลน์

ทพ.ธิติ ศิริไกร

Orthodontists & Invisalign Specialist

Read More

ทพญ. จรินทร โคธีรานุรักษ์

Read More

ทพญ.บุษฎี แสงหิรัญวัฒนา

Read More

ดร.ทพญ.พรพรรณ จริยวิทยากุล

Read More