ทพ.จิรภัทร สวัสดิชัย

ทพ.จิรภัทร สวัสดิชัย

รักษารากฟัน

การศึกษา

  • 2552: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2557: ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิก

  • ทันตแพทยสภา
  • ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย

สาขารักษาคลองรากฟัน

ทพญ.กุลวดี เกษมุติ

Endodontists

Read More

ทพ.สุรชัย เลิศถิรพันธ์

Endodontists, Implantologists

Read More

ทพญ.นิชนันท์ โคตรวงษา

Read More

ทพญ.สมหญิง พัฒน์ธีรพงศ์

Operative and Cosmetic Dentists

Read More