ทพ.ธารา ศิริไกร

Implantologist, Prosthodontist

Dr.Thara Sirikrai

Implantologists, Prosthodontists

Education

  • 1995: Doctor of Dental Surgery, Khon Kaen University
  • 1998: Certificate in Implant Dentistry, New York University, New York, USA
  • 2006: ‘Diplomate’ of the International Congress of Oral Implantologists

Academic and Professional Background

  • Present: Vice President of Thai Association of Dental Implantology
  • 2000-Present: Guest Speaker on Implant Dentistry, Thai Association of Dental Implantology
  • 2001-2004: Part-time Lecturer on Implant Dentistry, Khon Kaen University

Membership

  • Academy of Osseointegration, USA
  • International Congress of Oral Implantologists
  • Thai Association of Dental Implantology
  • Thai Dental Council Thai Dental Association under Royal Patronage

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน และฟันปลอม

ทพ.มงคล พวงเพชร

Read More

ทพญ.อัชชยา ชินเวชกิจวานิชย์

Operative and Cosmetic Dentists

Read More

ทพญ.ปิยอร ทักษพันธุ์

Read More

ทพญ.พัชชานันท์ รักกิจศิริ

Operative and Cosmetic Dentists

Read More

สาขาทันตกรรมรากเทียม

ทพญ.วัลยา พัฒนธนาวิสุทธิ์

Implantologists, Periodontists

Read More

ทพ.ปกป้อง ผดุงพงษ์

Implantologists, Periodontists

Read More

ทพ.วีรพงษ์ อนุสรณ์สิทธิ์

Read More