ทพ.มงคล พวงเพชร

ทพ.มงคล พวงเพชร

ทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความงาม

ประวัติการศึกษา

  •  2556: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 2562: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

สมาชิก

  •  ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน และฟันปลอม

ทพ.ธารา ศิริไกร

Implantologist, Prosthodontist

Read More

ทพญ.มีนารินทร์ พาณิชย์ทวีกุล

Read More

ทพญ.พัชชานันท์ รักกิจศิริ

Operative and Cosmetic Dentists

Read More

ทพญ.วัลยา พัฒนธนาวิสุทธิ์

Implantologists, Periodontists

Read More