ทพ.มงคล พวงเพชร

ทพ.มงคล พวงเพชร

ทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความงาม

ประวัติการศึกษา

  •  2556: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 2562: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

สมาชิก

  •  ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน และฟันปลอม

ทพ. ธารา ศิริไกร

Implantologist, Prosthodontist

Read More

ทพญ.อัชชยา ชินเวชกิจวานิชย์

Operative and Cosmetic Dentists

Read More

ทพญ.ปิยอร ทักษพันธุ์

Read More

ทพญ.พัชชานันท์ รักกิจศิริ

Operative and Cosmetic Dentists

Read More