ทพ.วิธวินท์ เดโชศิลป์

Periodontists

  กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

  ชื่อ-นามสกุล

  อีเมล

  เบอร์โทรศัพท์

  ข้อความของท่าน

  ทพ.วิธวินท์ เดโชศิลป์

  ประวัติการศึกษา

  • 2549: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2554: หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2557: วุฒิบัตรสาขาปริทันตวิทยา

  ประวัติการทำงาน

  • 2554-ปัจจุบัน: อาจารย์พิเศษ สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาวัลรังสิต

  สมาชิก

  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย

  สาขาทันตกรรมโรคเหงือก

  ทพญ.นิตยา จินดาวิจักษณ์

  Periodontists

  Read More

  ทพ.ปกป้อง ผดุงพงษ์

  Implantologists, Periodontists

  Read More

  สาขาศัลยกรรมช่องปากและผ่าฟันคุด

  ทพ.พสธร ฉันทแดนสุวรรณ

  Read More

  ทพญ.พัชชานันท์ รักกิจศิริ

  Operative and Cosmetic Dentists

  Read More

   กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

   ชื่อ-นามสกุล

   อีเมล

   เบอร์โทรศัพท์

   ข้อความของท่าน