ทพ.วิธวินท์ เดโชศิลป์

Periodontists

ทพ.วิธวินท์ เดโชศิลป์

ประวัติการศึกษา

  • 2549: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2554: หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2557: วุฒิบัตรสาขาปริทันตวิทยา

ประวัติการทำงาน

  • 2554-ปัจจุบัน: อาจารย์พิเศษ สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาวัลรังสิต

สมาชิก

  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย

สาขาทันตกรรมโรคเหงือก

ทพ.ปกป้อง ผดุงพงษ์

Implantologists, Periodontists

Read More

ทพญ.นิตยา จินดาวิจักษณ์

Periodontists

Read More

ทพญ.ปัทมาศ จันทร์เฉิด

Read More

สาขาศัลยกรรมช่องปากและผ่าฟันคุด

ทพ.วรุตม์ ปโรสิยานนท์

Read More

ทพ.พสธร ฉันทแดนสุวรรณ

Read More

ทพญ.พัชชานันท์ รักกิจศิริ

Operative and Cosmetic Dentists

Read More

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง ทางเราจะติดต่อกลับท่านอย่างเร็วที่สุด

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

วันเดือนปีเกิด

เรื่อง

ต้องการส่งไฟล์เอ็กซเรย์หรือรูปฟันให้เรา
(ไฟล์แบบ PDF, JPEG, PNG and Excel เท่านั้น)

X

X

X

X

Add file

ข้อความของท่าน

Spam Check
captcha