ทพ.วิธวินท์ เดโชศิลป์

Periodontists

ทพ.วิธวินท์ เดโชศิลป์

ประวัติการศึกษา

  • 2549: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2554: หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2557: วุฒิบัตรสาขาปริทันตวิทยา

ประวัติการทำงาน

  • 2554-ปัจจุบัน: อาจารย์พิเศษ สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาวัลรังสิต

สมาชิก

  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย

สาขาทันตกรรมโรคเหงือก

ทพญ.นิตยา จินดาวิจักษณ์

Periodontists

Read More

ทพ.ปกป้อง ผดุงพงษ์

Implantologists, Periodontists

Read More

ทพญ.ปัทมาศ จันทร์เฉิด

Read More

สาขาศัลยกรรมช่องปากและผ่าฟันคุด

ทพ.พสธร ฉันทแดนสุวรรณ

Read More

ทพญ.พัชชานันท์ รักกิจศิริ

Operative and Cosmetic Dentists

Read More

ปรึกษาปัญหาด้านทันตกรรมกับทันตแพทย์ของเรา

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

ข้อความของท่าน