ทพ.สุรชัย เลิศถิรพันธ์

Endodontists, Implantologists

  กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

  ชื่อ-นามสกุล

  อีเมล

  เบอร์โทรศัพท์

  ข้อความของท่าน

  ทพ.สุรชัย เลิศถิรพันธ์

  ประวัติการศึกษา

  • 2540: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2545: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2548: ประกาศนียบัตร วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ประวัติการทำงาน

  • 2545: อาจารย์พิเศษ Department of General Dentistry มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  สมาชิก

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ชมรมเอ็นโดดอนติคส์
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย

  สาขาทันตกรรมรากเทียม

  ทพ.ธารา ศิริไกร

  Implantologist, Prosthodontist

  Read More

  ทพญ.พัชชานันท์ รักกิจศิริ

  Operative and Cosmetic Dentists

  Read More

  ทพญ.วัลยา พัฒนธนาวิสุทธิ์

  Implantologists, Periodontists

  Read More

  ทพ.ปกป้อง ผดุงพงษ์

  Implantologists, Periodontists

  Read More

  ทพ.วีรพงษ์ อนุสรณ์สิทธิ์

  Read More

  สาขารักษาคลองรากฟัน

  ทพ.จิรภัทร สวัสดิชัย

  Read More

  ทพญ.กุลวดี เกษมุติ

  Endodontists

  Read More

  ทพญ.นิชนันท์ โคตรวงษา

  Read More

  ทพญ.สมหญิง พัฒน์ธีรพงศ์

  Operative and Cosmetic Dentists

  Read More

   กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

   ชื่อ-นามสกุล

   อีเมล

   เบอร์โทรศัพท์

   ข้อความของท่าน