ทพ.สุรชัย เลิศถิรพันธ์

Endodontists, Implantologists

ทพ.สุรชัย เลิศถิรพันธ์

ประวัติการศึกษา

  • 2540: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2545: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2548: ประกาศนียบัตร วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

  • 2545: อาจารย์พิเศษ Department of General Dentistry มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมาชิก

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ชมรมเอ็นโดดอนติคส์
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย

สาขาทันตกรรมรากเทียม

ทพ. ธารา ศิริไกร

Implantologist, Prosthodontist

Read More

ทพ.ปกป้อง ผดุงพงษ์

Implantologists, Periodontists

Read More

ทพญ.พัชชานันท์ รักกิจศิริ

Operative and Cosmetic Dentists

Read More

ทพ.วีรพงษ์ อนุสรณ์สิทธิ์

Read More

ทพญ.วัลยา พัฒนธนาวิสุทธิ์

Implantologists, Periodontists

Read More

สาขารักษาคลองรากฟัน

ทพญ.นิชนันท์ โคตรวงษา

Read More

ทพ.ปุณยวีร์ วีระโสภณ

Read More

ทพญ.กุลวดี เกษมุติ

Endodontists

Read More

ทพญ.สมหญิง พัฒน์ธีรพงศ์

Operative and Cosmetic Dentists

Read More

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง ทางเราจะติดต่อกลับท่านอย่างเร็วที่สุด

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

วันเดือนปีเกิด

เรื่อง

ต้องการส่งไฟล์เอ็กซเรย์หรือรูปฟันให้เรา
(ไฟล์แบบ PDF, JPEG, PNG and Excel เท่านั้น)

X

X

X

X

Add file

ข้อความของท่าน

Spam Check
captcha